Kontrakter


1562377-signatureEn kontrakt er en bindende, rettslig avtale som vil kunne ende med søksmål skulle den bli brutt. Parter som inngår en kontrakt er forpliktet til å forholde seg til det som har blitt avtalt og prestere deretter. Bare ytre hendelser av stor karakter og uforutsette årsaker vil kunne gi grunnlag for unntak. Mens en avtalerett går ut på til hvilken grad avtaler er gyldige eller ugyldige og hvordan de skal tolkes, tar kontraktretten for seg rettigheter og plikter til hver av kontraktens parter i den inngåtte kontrakten. Hva dette går ut på er for eksempel plikt til å levere, erstatningskrav ved brudd, begrensning av tap og de plikter den enkelte part har til opplysning både før og etter inngått kontrakt. Ettersom kontraktsretten går mellom de parter som har inngått kontrakten vil tredjepersoner i utgangspunktet ikke tas hensyn til. Skulle en annen lov også gjelde og ikke være mulig å unnvike, som for eksempel arbeidsmiljøloven, vil dette kunne bidra til å skape begrensninger for hvilke holdepunkter kontrakten kan ha. Skulle en slik situasjon oppstå, nemlig at lovregler motstrider punkter i avtalen, behøver ikke avtalen nødvendigvis å bli antatt ugyldig. I stedet vil det være mulig å ta de enkelte, motstridende punktene ut av kraft.