Forvaltningsklager


3520140-woman-dealing-with-two-phone-callsMed ordet forvaltning menes en administrasjon som i dette tilfellet fungerer som et organ for offentlige myndigheter, enten statlig eller i kommuner. Mens kommunestyret og fylkestinget er de høyeste forvaltningsorganene i kommuner og fylker, ligger det statlige under regjeringen. Forvaltningsloven eksisterer for å sikre at saker som blir frembrakt vil bli behandlet grundig og upartisk. Skulle en likevel føle at vedtaket retten kommer fram til er feil har man rett til å kunne klage, så fremt man enten hører til saken eller har en interesse i saken som blir sett på som lovlig. Ved en klage vil saken tas opp på nytt foran et annet, nært overordnet forvaltningsorgan. Klagefristen er på tre uker og løper fra og med vedtaket blir kunngjort eller når frem til vedrørende. Det er likevel mulig å vurdere klagen etter fristen har utløpt så lenge parten ikke kan lastes for dette, eller at spesielle grunner gjør det slik at klagen bør bli tatt opp. Klagen vil ikke bli tatt opp om mer enn ett år har gått, heller ikke om det å ta opp saken påfører andre ulemper som, tatt i betraktning, gjør et gjenopptak mindre gunstig. Forvaltningsorganet kan også selv endre vedtak uten at noen klage har blitt levert dersom spesielle grunner foreligger.